Tjen skattefrie penger på din hobby.

Tjener du penger som tennistrener, eller pianoinstruktør? Eller kanskje du har maleelever?

Da behøver du trolig ikke betale skatt av disse pengene. Aktiviteten kan nemlig regnes som hobby og ikke næring. Hobby- inntekter er skattefrie.Grovt sagt er fritidsaktiviteten dine skattefrie. Du kan selge gensere du strikker, gi pianotimer eller tennis timer. Fører du slike inntekter opp på selvangivelsen i dag, kan dette være feil. Lar du være å føre opp inntektene, og tror du arbeider svart. Sjansene er store for at du ikke skal betale skatt. For deg som tjener penger på hobbyaktiviteten din, er problemstillingen: Hvor mye kan jeg tjene før hobbyen regnes som næring og skal beskattes? Utgangs punktet er at hobby aktiviteten din skal vurderes under ett, slik at ligningskontoret skal se på både inntekter og utgifter for å vurdere om aktiviteten har en økonomisk karakter eller ikke. Er hobbyen din egnet til å gi deg økonomiske fordeler og et visst overskudd, vil den regnes som Hvor store skattefrie inntekter du kan ha i et år, vil variere noe. Mange tror det ligger en grense på 4 000 kroner, men dette gjelder bare salg av bær og frukt. Det er klart at du kan tjene adskillig mer og alke vel få lignet inntektene som skattefrie hobbyinntekter. I prinsippet kan det være hundre tusen kroner.

 

Kostbar hobby?

Mange av oss kan ha en hobby som kan koste litt mye enkelte ganger. Hobbyen kan være så kostbar at mange har pådratt seg en rekke kredittkort og forbrukslån for å kunne finansiere den. Før du vet ordet av det, har økonomien kommet helt ut av kontroll. Da er det greit å vite at det finne gode muligheter til å refinansiere alle former for usikret gjeld. Med en enkel søknad er dette gjort på få dager.

 

Hva regnes som hobbyinntekter?

Petter er en god tennisspiller som gir tennistimer ved siden av jobb og egen tennisspilling. Han har selv skaffet elevene sine ved oppslag på klubbhuset. Pengene for disse timene får han hver gang direkte fra utøverne. Disse inntektene er hobbyinntekter. Petter tjener greit med penger på tennistimene, men inntektene er små i forhold til det han trenger til livsopphold. Ser man tennisspillingen til Petter under ett, vil den ikke gi overskudd i overskuelig fremtid. Han har store utgifter til utstyr, treningstid og egen trener. At han da tjener penger på å trene andre, får ingen betydning, for han kan ikke leve av tennisen på lang sikt. Derfor kan tennisspillingen hans ikke sies å ha økonomisk karakter, og inntektene fra instruksjonen er skattefrie. I samme situasjon er Hilde som spiller piano på fritiden. Hun er student og noen elever som hun underviser ved siden av egen spilling. Elevene har hun kommet i kontakt med gjennom en venninne av moren. På samme måte som tennisspillingen til Petter, er pengene fra pianotimene en hobbyinntekt som Hilde ikke skal skatte av.

 

Samlerhobby

Inntektene fra hobbyen din behøver ikke bare stamme fra egenaktivitet. Selger du samlingen med pins fra Lillehammer OL, er dette ikke skattepliktig inntekt. Det gjelder alle samlerhobbyer, så lenge du ikke driver det så stort at ligningsmyndighetene mener du har startet næring. Starter du derimot en pinsforretning med samlingen som varelager, vil det bli regnet som en skattepliktig virksomhet.

 

Hobbyinntekter må ikke forveksles med lønn.  

Er Petter ansatt av tennisklubben sin for å instruere de yngre spillerne, blir saken annerledes. Da får han godtgjørelse fra klubben, og disse pengene må reg- nes som lønn. På den annen side kan Ole godt få skattefri utgiftsdekning på 10000 kroner fra klubben sin. Den har sammenheng med Oles engasjement for klubben, og kan ikke blandes sammen med pengene han får tennisleksjonen sine. Musikere som får lønn fra korpset sitt for å instruere yngre korpsmedlemmer, skal betale skatt av inntektene sine. Skiver du en artikkel til lokal avisen om speidergruppen din, hjelper det ikke at speideren er hobbyen din. Avishonorarer regnes alltid som lønnsinntekt. Tilsvarende gjelder hvis du spiller til dans på en lokalest. Husk at for småoppdrag som avisartikler, spilling på fest og lignende, kan du tjene inntil 1000 kr skattefritt fra en arbeidsgiver i året Du kan tjene inntil 2 000 kroner hvis du får betalt av en forening. Spill derfor til dans på fotballagets fester hel- ler enn hos naboen!

 

Overskudd er det avgjørende om en hobby blir regnet som en jobb.  

Når det skal vurderes om aktiviteten har økonomisk karakter», titter man først og fremst på overskuddet. Det er ikke din egen oppfatning som legges til grunn, men en objektiv vurdering av om aktiviteten er egnet til å drive overskudd. Det betyr at ligningskontoret legger mest vekt på sin egen oppfatning, og liten vekt på hva du mener! Med overskudd menes ikke bare at virksomheten går i overskudd som sådan, men også at du kan få ta ut en rimelig lønn som eier. Har du ikke et slikt overskudd, regnes virksomheten som hobbyaktiviteter. Dermed er det ikke sagt at hobbyen din automatisk skal regnes som virksomhet hvis du ett år går med overskudd. Du har hatt utgifter over lenger tid, og dette må det legges vekt på. Ser man hobbyen din under ett, har du på lang sikt gått med underskudd. Det hender dessverre at ligningskontorene ikke bryr seg om dette, men kun ser på overskuddet og vil beskatte det. Vær derfor på vakt!

 

Virksomheten vurderes over tid

Kravet til overskudd skal nemlig sees over flere år, slik at det ikke er kun ett år som legges til grunn for avgjørelsene. Det er ikke gitt noen bestemte regler om hvor lang tidshorisont du bør bruke, og skattemyndighetene har sagt at tidsperspektivet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. For de fleste aktiviteter må man kunne bruke en tidshorisont på over 4—5 år, ofte lenger. Dette avhenger selvsagt av virksomhetens art. For deg som ikke vil ha hobbyaktiviteten regnet som næring, er det viktig å vise til at du har hatt store utgifter for å komme dit du er i dag. Tennistrener Petter har i mange år betalt for utstyr, leie av hall og egen instruktør. Det er dette tids perspektivet som må bukes. Man kan ikke bare se på et enkelt år og si at overskuddet for det ene året skal skattlegges.

 

Aktivitetens karakter

Noen aktiviteter er så fritidspregede at de ikke kan regnes som næring selv om det er ganske sikkert at det vil gå med overskudd. Et eksempel er gevinster fra Kvitt eller dobbelt og Andrew-show. Slike inntekter er helt sikkert unntatt skatteplikt På den annen side vil noen aktiviteter være av en slik an at de utelukkende kan ha til hensikt og tjenepenger. Hva fører du på selvangivelsen? Skattefrie inntekter fra hobbyen din skal ikke på selvangivelsen. Men hva gjør du hvis du har hatt såpass store inntekter at du lurer på om de er på grensen til skillbar inntekt? Oppgir du ikke inntektene, kan du senere risikere straffeskatt hvis del slås fast at inntektene dine er skattbare. hvis du er i tvil anbefaler vi at du forklarer situasjonen på et eget ark som du legger ved selvangivelsen. Ikke førtallene inn i selvangivelsen. Argumenter for hvorfor du mener inntektene er beskattes. Faren er selvfølgelig at ligningskontoret kun ser på inntektene, og mener at disse er skattbare. Får du for klart godt nok at hobbyen din ikke er egnet til å gi økonomiske fordeler, blir den neppe regnet som næring. Derfor er det viktig at du viser at du har hall utgifter. Forer du tallene på plass i selvangivelsen og skriver i Vedlegg at du lurer på om dette er skattefritt, kan du være nesten helt sikker på at ligningskontor kommer til at del er skattbar inntekt. Ligningskontoret legger hobbyinntektene dine til den øvrige inntekten din, bar du klage på ligningen når du får ligningsutkastet i juni. Stol på deg selv, og forklar det du er usikker på. I verstefall får du skattlagt det du mener er skattefrie. midler, men du slipper i alle fall å få straffeskatt.