Category: Skatte tips

Pendlerfradrag for de som bor i kollektiv

Pendlerfradrag for de som bor i kollektiv.

 Det høres bakvendt ut at en enslig kan regnes som pendler, men slik er skattereglene. Deler du kjøkken med noen, kan dine ekstrautgifter til mat, bolig og reiser gi deg saftige fradrag på selvangivelsen.

De feste av oss tror at pendlere er familieforsørgere som kjører hjemmefra hver søndag kveld, bor hele uken på en liten hybel i byen og reiser tilbake til familien på fredag ettermiddag. Sannheten er at mange dere kan regne seg som pendlere og dermed i å gunstig skattefradrag. For å være pendler etter skattereglene må du arbeide et annet sted enn ditt egentlige hjem. Du også dele kjøkken andre i boligen der du arbeider.

Foruten at du reiser hjem er kravet til pendlerstatus at du har en «uselvstendig bolig» der du arbeider. Det er som er viktig i denne vurderingen, og det finnes to definisjoner som faller gunstig ut for deg:

  • Du må enten dele kjøkken med noen eller at du ikke har tilgang til et normalt kjøkken.

 

Krav til boligen der du bor

Deler du kjøkken med andre, er leiligheten uansett å regne som uselvstendigbolig. Dette er uavhengig av hvor komfortabel boligen ellers er. Boliger der du ikke kan utøve de normale kjøkken funksjonene på kjøkkenet, blir regnet som uselvstendig. Matlaging (alle måltider), oppvask og matoppbevaring er kravene som stilles til «normale kjøkkenfunksjoner», men listen legges lavt. Selv om du bare har ett enkelt tekjøkken, kan dette være nok til at du ikke blir regnet som pendler. Innlagtvann eller komfyr og lignende er ikke noe krav i seg selv for at rommet skal bli godkjent som «eget kjøkken».

 

Krav til at du ikke bor sammen med familie

Blod er tykkere enn vann, og bor du sammen med en i familien din, regnes boligen din som selvstendig. Dermed fir du ingen pendlerfordeler. Derfor er det lurere å bo sammen med en venn, enn å bo sammen med broren din. Familieregelen gjelder også for samboere enkelt sagt: deler dere seng, hjelper det ikke at dere deler kjøkken. Dermed kan du ikke dele leilighet med kjæresten din og hevde at du bor i en uselvstendig bolig. Boligen regnes nå som selvstendig, og du får ikke pendlerfradrag. Hva er skattemessig hjemme? Hvor du føler deg hjemme, har ingen betydning, det er hvor du har ditt skattemessige hjem som er Viktig. Foreldrehjemmet er i mange tilfeller ditt egentlige hjem etter skatteloven. Dette gjelder særlig når du er enslig. Er foreldrene dine skilt, er både boligen til faren din og til moren din ditt hjem, selv om boligene ligger i forskjellige byer. Så lenge du er enslig, hevder ligningsmyndighetene at dine utgifter til bolig arbeidsplassen ikke er «mer utgifter». De fortsetter med andre ord at du ikke betaler noe for å bo hjemme hos foreldrene dine. Dermed får du kanskje ikke fradrag for disse utgiftene. Leier du eller eier du selv en bolig på hjemstedet (i tillegg til pendlerboligen på arbeidsstedet), vil du som er over 22 år ha denne som din skattemessige bolig. Da har du «merutgifter» Ved å bo på pendlerstedet, og skal få fradrag for disse også.

Skatte tips til pendlere

For at skattevesenet ikke skal rynke for mye på nesen er det best at du er folkeregisterregistrert i den kommunen du pendler fra. Skal du få pendlerfradrag, lønner det seg derfor ikke å melde flytting til jobb-kommunen din.

 

Regler ved to identiske boliger

Er både pendlerboligen og «hjemme boligen» din selvstendige bolig (med andre ord med eget kjøkken), kobles en ny regel inn: døgnhvileregelen. Den bestemmer at du har ditt hjem der du sover mest. Du får fradrag hvis du sover minst i boligen på arbeidsstedet. Dermed er det bare å begynne å telle! Det samme kjelder hvis du pendler mellom to uselvstendige boliger, så som hybler, brakker mv.

 

Det må være en reell reise mellom ditt hjemsted og pendler boligen.

Et av hovedkravene til pendlerfradraget er at du faktisk reiser mellom ditt arbeidshjem og ditt virkelige hjem. Tommelfingerkravet for enslige er at du er på hjemstedet hver tredje helg. Reisekravet blir strengere hvis det er kort hjem. Bor du i Tromsø og jobber i Bardufoss, må du reise hjem oftere enn hver tredje helg. Du kan ha færre hjemreiser hvis du arbeider i Hønefoss. Tips: Tredje-hver-helg-nor- men er bare veiledende. Ofte kan du reise sjeldnere og fortsatt være pendler. F.eks. kan du vise til dårlig økonomi eller spesielt lange hjemreiser. Da er det ikke naturlig å reise så ofte til ditt «virkelige hjem». Studerer du på kveldstid, har du vakt eller er speiderleder i helgene, vil også dette være vektige argumenter for færre hjemturer.

 

 

 

Familieforsørgere

Den tradisjonelle pendleren er familieforsørgeren som arbeider et annet sted enn der ektefellen eller barna bor. Han regnes alltid som bosatt i familiehjemmet og får pendlerstatus. (Homofile som lever i registrert partnerskap, får samme rettigheter som gifte). Har han barn, trenger han heller ikke være gift. Familiefaren slipper også krav om boligstatus og hyppige hjemreiser. På den annen side får han utbetalt for alle hjemreisene, og fordi han sannsynligvis vil være sammen med familien, forsøker han å få så mange hjemreiser som mulig.

 

 

 

 

 

 

 

Regler for studenter, befal og offiserer som pendler

Regler for studenter, befal og offiserer som pendler.

STUDENTER:

Studenter som i hovedsak studerer, kan ikke få pendlerfradrag. De er ikke i arbeide, og fradraget blir da ikke «utgift til inntekts ervervelse. som er hovedkravet for fradrag. Studenter som jobber i ferien, og da ikke bor hjemme hos mor og far, kan få pendlerfradrag for denne tiden. Ta for eksempel Ole. Han kommer fra Mosjøen der moren og faren hans bor. Til daglig studerer han økonomi Ved Høyskolen i Bodø. Ved siden av studiene arbeider han deltid som konsulent i et større firma i Bodø. Fordi hovedbeskjeftigelsen hans er studier, får han ikke pendler- fradrag. I sommerferien har han derimot heltids sommerjobb i samme firma, og kan få pendler- fradrag for disse månedene.

BEFAL OG OFFISERER:

Befal og offiserer bor ofte et annet Sted enn familien, og reiser hjem forholdsvis ofte. Familiefedre får fradrag som vanlige familiefedre, men også enslig befal og offiserer kan få pendlerfradrag. Bor de på befalsmessa og ikke har tilgang til eget kjøkken, kan de kreve pendlerfradrag. Vi leste i “Forsvarets Forum at offiserer flyttet hybelkomfyren ut av forlegnings rommet for å være helt sikre på at de bodde i uselvstendig bolig. Militært personell reiser som regel ikke hjem så ofte som hver tredje uke. Særlig gjelder dette enslig befal. Grunnen er at vaktturnusene gjør hyppige reiser vanskelige. Like fullt er de berettiget til pendlerfradrag. Under 21: Enslige under 21 som arbeider kan også få pendlerfradrag. Reglene for denne aldersgruppen er forenklet, og foreldrehjemmet regnes som deres virkelige bosted uansett.

Liste over skattefradrag som pendler

Liste over skattefradrag som pendler

REISE: Utgifter til transport hjem kan du føre opp i selvangivelsen. Utgifter til bil, fly og tog kan du trekke fra dersom det ikke er mer fordelaktig enn annen transport (bil: 1,95 kr pr km, pluss ferge, bom utgifter ol). Betingelsen er at arbeidsgiver ikke dekker dette. I tillegg får du selvfølgelig fradrag for daglige reiser til og fra jobben. Normalt er det månedskort (x12) på buss, tog eller bane. Nå er det imidlertid noe lettere å få fradrag for bruk av bil. De samlede utgiftene får du fradrag for når de overstiger kr 7 000.

KOST: For å slippe å mase med kvitteringer osv, får du et standardfradrag for opphold på hybel, brakke eller lignende på 151 kroner døgnet. Dette gjelder de fleste. Har du høyere utgifter til kost, får du imidlertid fradrag for slikt dersom du kan dokumentere dine utlegg. Har du bodd på pensjonat eller hotell (inkludert frokost), kan du få fradrag med henholdsvis 228 kr og 370 kroner døgnet.

Tips! Har hybelen ingen muligheter til å tilberede mat på en skikkelig måte, kan du i stedet få pensjonatfradraget. NB: Betaler sjefen kosten, blir du derimot skattlagt for kostbesparelse med 60 kroner døgnet. På den annen side kan du da i det minste kreve fradrag med 40 kroner (for småutgifter).

 LOSJI: Dine utgifter til å bo på arbeidsstedet kan du kreve trukket fra, dersom du kan dokumentere dem. Her er det ingen standardfradrag, bare faktiske utgifter. Ligningskontoret innrømmer kun fradrag dersom utgiftene kommer i tillegg til boutgifter du har fra før. du bolig på arbeidsstedet, er leien fradragsberettiget. Bor du i din egen bolig også på arbeidsstedet, direkte lignes boligen. Det innebærer at du ikke blir tillagt noen inntekt som skal beskattes. Likevel får du fradrag for vedlikeholdsutgifter, forsikringer med videre.

Tips! Selv om du kanskje eier to boliger, kan du likevel selge dem med skattefri gevinst. Som pendler oppfyller du vilkårene for skattefrihet for begge boligene.

DOKUMENTASJON: For boforholdene kan du bli avkrevd fremlegge for eksempel leiekontrakt eller skjøte. For reisene kan du bli bedt om å vise frem kjørebok, flybilletter, eller lignende. Har du fri hver helg, kan du trekke fra 240 dager med kost. Annenhver helg: 255 dager. Jobber hver Lørdag: 280 dager.