Category: Skatte tips

Regler for studenter, befal og offiserer som pendler

Regler for studenter, befal og offiserer som pendler.

STUDENTER:

Studenter som i hovedsak studerer, kan ikke få pendlerfradrag. De er ikke i arbeide, og fradraget blir da ikke «utgift til inntekts ervervelse. som er hovedkravet for fradrag. Studenter som jobber i ferien, og da ikke bor hjemme hos mor og far, kan få pendlerfradrag for denne tiden. Ta for eksempel Ole. Han kommer fra Mosjøen der moren og faren hans bor. Til daglig studerer han økonomi Ved Høyskolen i Bodø. Ved siden av studiene arbeider han deltid som konsulent i et større firma i Bodø. Fordi hovedbeskjeftigelsen hans er studier, får han ikke pendler- fradrag. I sommerferien har han derimot heltids sommerjobb i samme firma, og kan få pendler- fradrag for disse månedene.

BEFAL OG OFFISERER:

Befal og offiserer bor ofte et annet Sted enn familien, og reiser hjem forholdsvis ofte. Familiefedre får fradrag som vanlige familiefedre, men også enslig befal og offiserer kan få pendlerfradrag. Bor de på befalsmessa og ikke har tilgang til eget kjøkken, kan de kreve pendlerfradrag. Vi leste i “Forsvarets Forum at offiserer flyttet hybelkomfyren ut av forlegnings rommet for å være helt sikre på at de bodde i uselvstendig bolig. Militært personell reiser som regel ikke hjem så ofte som hver tredje uke. Særlig gjelder dette enslig befal. Grunnen er at vaktturnusene gjør hyppige reiser vanskelige. Like fullt er de berettiget til pendlerfradrag. Under 21: Enslige under 21 som arbeider kan også få pendlerfradrag. Reglene for denne aldersgruppen er forenklet, og foreldrehjemmet regnes som deres virkelige bosted uansett.

Liste over skattefradrag som pendler

Liste over skattefradrag som pendler

REISE: Utgifter til transport hjem kan du føre opp i selvangivelsen. Utgifter til bil, fly og tog kan du trekke fra dersom det ikke er mer fordelaktig enn annen transport (bil: 1,95 kr pr km, pluss ferge, bom utgifter ol). Betingelsen er at arbeidsgiver ikke dekker dette. I tillegg får du selvfølgelig fradrag for daglige reiser til og fra jobben. Normalt er det månedskort (x12) på buss, tog eller bane. Nå er det imidlertid noe lettere å få fradrag for bruk av bil. De samlede utgiftene får du fradrag for når de overstiger kr 7 000.

KOST: For å slippe å mase med kvitteringer osv, får du et standardfradrag for opphold på hybel, brakke eller lignende på 151 kroner døgnet. Dette gjelder de fleste. Har du høyere utgifter til kost, får du imidlertid fradrag for slikt dersom du kan dokumentere dine utlegg. Har du bodd på pensjonat eller hotell (inkludert frokost), kan du få fradrag med henholdsvis 228 kr og 370 kroner døgnet.

Tips! Har hybelen ingen muligheter til å tilberede mat på en skikkelig måte, kan du i stedet få pensjonatfradraget. NB: Betaler sjefen kosten, blir du derimot skattlagt for kostbesparelse med 60 kroner døgnet. På den annen side kan du da i det minste kreve fradrag med 40 kroner (for småutgifter).

 LOSJI: Dine utgifter til å bo på arbeidsstedet kan du kreve trukket fra, dersom du kan dokumentere dem. Her er det ingen standardfradrag, bare faktiske utgifter. Ligningskontoret innrømmer kun fradrag dersom utgiftene kommer i tillegg til boutgifter du har fra før. du bolig på arbeidsstedet, er leien fradragsberettiget. Bor du i din egen bolig også på arbeidsstedet, direkte lignes boligen. Det innebærer at du ikke blir tillagt noen inntekt som skal beskattes. Likevel får du fradrag for vedlikeholdsutgifter, forsikringer med videre.

Tips! Selv om du kanskje eier to boliger, kan du likevel selge dem med skattefri gevinst. Som pendler oppfyller du vilkårene for skattefrihet for begge boligene.

DOKUMENTASJON: For boforholdene kan du bli avkrevd fremlegge for eksempel leiekontrakt eller skjøte. For reisene kan du bli bedt om å vise frem kjørebok, flybilletter, eller lignende. Har du fri hver helg, kan du trekke fra 240 dager med kost. Annenhver helg: 255 dager. Jobber hver Lørdag: 280 dager.